9, 12-р төгсөх ангитай сургуулиудад/гэрчилгээ, үнэмлэх үнэ/


Огноо:2019/5/2

 9, 12-р төгсөх ангитай сургуулиудад/гэрчилгээ, үнэмлэх үнэ/


2019 онд суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд олгох гэрчилгээ үнэмлэхийн үнэт цаасны зардал тус бүр 5500 төгрөг байна. /Загвар өөрчлөгдсөнтэй холбоотой өмнөх үнэд өөрчлөлт орсон/

2019 оны 05 сарын  15-нд тушаах дансыг жич мэдэгдье.

2019 оны 05 дугаар сарын 01-нд 9,12-р ангийн шилжилт хөдөлгөөн хаагдсан болно.


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны

Ерөнхий боловсролын бодлогын газрын мэргэжилтэн Ч..Ганцэцэгээс ирүүлсэн мэдээллийг хүргүүлж байна.

 Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг