Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад


Огноо:2019/5/10
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад

Элсэлт зохион байгуулах тухай

Хамран сургах тойрог тогтоох тухай, Элсэлт зохион байгуулах тухай тушаалуудын
хэрэгжилтийг хангаж,  элсэлтийг зохион байгуулж, тайланг заасан хугацаанд нь тогтмол ирүүлнэ үү.

ЕБС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойрог


элсэлт заавар.docx


Сүхбаатар дүүргийн боловсролын хэлтэс
           Мэргэжилтэн Б.Батсайхан