Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нарт/яаралтай судалгаа/


Огноо:2019/5/13
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нарт/яаралтай судалгаа/

Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөвт хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлыг тусгах талаар санал боловсруулах хүрээнд ЕБС-ийн суралцагчдад хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж буй байдалд шинжилгээ хийх шаардлагатай байна.
Иймд сургуулиуд судалгаандаа суурилан маягтын дагуу мэдээллийг гаргаж 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 13 цагаас өмнө badamsereejido@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

2 sheet -тэй.  Суралцагчийн эрсдэлийн үнэлгээг тогтоох,  ЕБС-ийн орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж буй байдал

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ20190513.xlsx

Мэргэжилтэн О.Бадамсэрээжид