Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар


Огноо:2019/5/14
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар


Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний талаар тухай Албан даалгавар 04.pdf


Боловсролын хэлтэс