Ногоон орчин танхимын бус сургалт


Огноо:2019/5/16
Ногоон орчин танхимын бус сургалт

Удирдамжийг хүргүүлэх тухай

ногоон орчин танхимын бус сургалт2019.pdf


Боловсролын хэлтэс/Ахлах мэргэжилтэн/
Удирдамжийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэж, сайт дээрээ байршуулаад  5/15-6/30-ны хооронд шалгарсан материалыг албан бичгийн хамт ирүүлнэ үү
мейл авсан бол эргэж мэдэгдээрэй.
Хүндэтгэсэн  Ж. Батбилэг
Удирдамжийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэж, сайт дээрээ байршуулаад  5/15-6/30-ны хооронд шалгарсан материалыг албан бичгийн хамт ирүүлнэ үү
мейл авсан бол эргэж мэдэгдээрэй.
Хүндэтгэсэн  Ж. Батбилэг
Удирдамжийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэж, сайт дээрээ байршуулаад  5/15-6/30-ны хооронд шалгарсан материалыг албан бичгийн хамт ирүүлнэ үү
мейл авсан бол эргэж мэдэгдээрэй.
Хүндэтгэсэн  Ж. Батбилэг
Удирдамжийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэж, сайт дээрээ байршуулаад  5/15-6/30-ны хооронд шалгарсан материалыг албан бичгийн хамт ирүүлнэ үү
мейл авсан бол эргэж мэдэгдээрэй.
Хүндэтгэсэн  Ж. Батбилэг
Удирдамжийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэж, сайт дээрээ байршуулаад  5/15-6/30-ны хооронд шалгарсан материалыг албан бичгийн хамт ирүүлнэ үү
мейл авсан бол эргэж мэдэгдээрэй.
Хүндэтгэсэн  Ж. Батбилэг