Төрийн болон төрийн бус өмчийн захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2019/5/23
Төрийн болон төрийн бус өмчийн захирал, эрхлэгч нартЗагвар НБГ-аас ирүүлтэл чиглэл хүлээнэ үү.

ебс сөб-ийн эрүүл ахуйг сайжруулах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай зөвлөмж.pdf 


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг