Улсын болон дэвших шалгалтын дүн БСМС-д оруулах тухай


Огноо:2019/5/27

Улсын болон дэвших шалгалтын дүн БСМС-д оруулах тухай

Анги дэвших болон улсын шалгалтын үнэлгээг Боловсролын салбарын мэдээлийн систем/БСМС/-д бүртгэх боломжтой болсон байна.

Улсын шалгалт болон анги дэвших шалгалтын үнэлгээг анги удирдсан багшийн эрхээр системд оруулна.

Улсын шалгалтын үнэлгээг шалгалт дууссанаас хойш 24 цагийн дотор байсныг 

Шалгалтын дүн бүртгэх хугацаа:

УЛСЫН ШАЛГАЛТ:
1. Бүх улсын шалгалтын дүнг шалгалт болсон өдрийн 11:00 цагаас бүртгэж эхлэх боломжтой.
2. Шалгалтын дүнг шалгалт дууссанаас хойш 3 хоногийн дотор өдрийн 11:59 цагаас өмнө бүртгэж дуусгана.

Залруулга 3 хоногийн дотор оруулна. /БСШУСЯ-ны 2019.05.10-ны өдрийн Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 4/4156 албан бичигт заагдсанаар/
анги дэвших шалгалтын үнэлгээ бүртгэх сүүлчийн хугацаа 2019.06.14-ний өдрийн 23,59 цаг хүртэл байна.

Дурьдсан хугацаанаас хойш шалгалтын үнэлгээ бүртгэх боломжгүйг мэдэгдье.   

Цахим гарын авлага

Улсын шалгалт https://help.esis.edu.mn/content/776

Дэвших шалгалт https://help.esis.edu.mn/content/857


Боловсролын салбарын мэдээллийн систем-ийг зарыг байршуулсан.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг