Хүүхдийн байгууллагын удирдлага, нийгмийн ажилтан, эмч, анги удирдсан багш нарт


Огноо:2019/5/28
Хүүхдийн байгууллагын удирдлага, нийгмийн ажилтан, эмч, анги удирдсан багш нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

зөвлөмж20190528.pdf  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс