Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Үдийн цай/


Огноо:2019/5/31
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад
Үдийн цайны судалгаа

Үдийн цайны хэрэгжилтийн тухай НБГ-ын 2019.05.30-ны өдрийн 04/857 дугаар 
албан бичгээр ирсэн судалгааг 2019.06.06-ны дотор багтаан
загварын дагуу хийж мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com
хаягаар ирүүлнэ үү.

ТАЙЛАН БИЧИХ ЗАГВАР (2).xlsx

Мэргэжилтэн Б.Батсайхан