Бага ангийн сургалтын менежер болон 2-р ангийн анги удирдсан багш нарт/Чанарын үнэлгээ/


Огноо:2019/6/3

Бага ангийн сургалтын менежер болон 2-р ангийн анги удирдсан багш нарт/Чанарын үнэлгээ/

2 дугаар ангийн сурагчдаас авах монгол хэл, математикийн хичээлийн чанарын үнэлгээний бүртгэлийг 2-рангийн багш нар БСМС/esis.edu.mn/ -д бүртгэх боломжтой болсон байна.

Боловсролын удирдлагын системд “Чанарын үнэлгээ” модуль байна.

Зааврыг Чанарын үнэлгээ модиулаас харна.

энд дарж харна уу

 

БСМС/Боловсролын салбарын мэдээллийн систем/