Дэвших ангитай сургуулийн сургалтын менежер, анги удирдсан багш нарт


Огноо:2019/6/3

Дэвших ангитай сургуулийн сургалтын менежер, анги удирдсан багш нарт

Дэвшилт

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын дэвшилтийн бүртгэл, баталгаажуулалтыг системд бүртгэх боломжтой болсон.

 Дэвших шалгалт болон дэвших ангийн хичээлийн дүн системд бүртгэж баталгаажуулснаар дэвшилтийн баталгаажуулалтыг хийнэ.

Цахим журнал ашиглаж хичээлийн үнэлгээ оруулсан сургуулийн хувьд тухайн хичээлийн үнэлгээг Дэвшилт модулийн хичээлийн дүн хэсэгт системээс харуулна. Энэхүү үнэлгээг АУБ/Анги удирдсан багш/-ын эрхээр хянах, засах боломжтой.

 

Цахим гарын авлагаас дэлгэрүүлэн харна уу

Дэвшилтийн бүртгэл, баталгаажуулалт: https://help.esis.edu.mn/content/346

 

Сургалтын менежерийн түвшинд улсын болон дэвших шалгалтын нэгтгэлийг харах боломжтой.

 

БСМС/Боловсролын салбарын мэдээллийн систем/