Эцэг эх, асран хамгаалагч, анги удирдсан багш, бүлгийн багш нарт


Огноо:2019/6/3
Эцэг эх, асран хамгаалагч, анги удирдсан багш, бүлгийн багш нарт

Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагч, олон нийтэд зориулсан зөвлөмж хүргүүлэх тухай

зөвлөмж20190603.pdf


Боловсролын хэлтэс