Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад


Огноо:2019/6/4
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад
Сургалт зохион байгуулах тухай

Зуны амралтын хугацаанд эцэг эх, асран хамгаалагчдын хүүхдэд тавих хараа, хяналтыг сайжруулах, тэдний аюулгүй хангах, эрүүл мэндийг дэмжих талаар мэдээлэл, сургалтыг
эцэг эхийн хурлаар дамжуулан хүргэнэ үү.
Сургалт явуулсан талаарх мэдээг дараах загвараар хийж Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com хаягаар 2019.06.07-ны 12 цагт
багтаан ирүүлнэ үү.

Эцэг эхийн сургалт 20190604.xlsx


Мэдээ хүргүүлэх тухай


Мэргэжилтэн Б.Батсайхан