Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2019/6/17
Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллана уу.

тушаалын хэрэгжилт хөтөлбөр төлөвлөгөө зөвлөмж20190617.pdf

Боловсролын хэлтэс