Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2019/6/24

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт

 

 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019.06.21-ний өдрийн 01/09 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган, тайланг фото зургаар баримтжуулан sbdtnaah@yahoo.com хаягаар хүргүүлэн ажиллана уу. Албан даалгаврыг хавсралтаас үзнэ үү.

сбд зд албан даалгавар01-09.pdf


Боловсролын хэлтэс