Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургулийн захирлуудад /Хяналт, үнэлгээ хийх тухай/, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн удирдамж


Огноо:2019/6/25Шалгуур.xlsx

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургулийн
захирлуудад 
/Хяналт, үнэлгээ хийх тухай/

НБГ-ын даргын 2019.06.24-ний өдрийн А/67 дугаар тушаалаар
байгуулагдсан ажлын хэсэг төрийн бус өмчийн сургуулиудад 6 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд очиж ажиллах тул холбогдох удирдах ажилтнууд ажлын байран дээрээ бэлэн байхыг анхааруулж байна.
Төрийн өмчийн сургуулиуд удирдамжинд заагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу өөрийн үнэлгээг хийж Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн С.Мөнхчимэгт 6 дугаар сарын 25-ны 17 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.
Тушаал, удирдамж, шалгуур үзүүлэлтийг хавсаргав.


 


Ажлын хэсэг