Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Ээлжийн амралтын хуваарь/


Огноо:2019/6/27
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Ээлжийн амралтын хуваарь/

7 сарын 1-ээс амрах хүмүүсийн ээлжийн амралтын хуваарь гарсан бөгөөд  үлдсэн захирал, эрхлэгч нарын тушаал тусдаа гарна.

2019 оны ээлжийн амралтын хуваарь татан авч танилцана уу.

Боловсролын хэлтэст