Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2019/8/23

Захирал, эрхлэгч нарт 

Тушаал хэрэгжүүлэх тухай

БСШУССайдын тушаалуудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Тушаалуудыг энд дарж татан авна уу    БСШУССайдын 2019,07,02-ны өдрийн Сургалт зохион байгуулах, зардал батлах  тухай А/419 дүгээр тушаалын хавсралтын залруулга ирээгүй учраас албан бичгээр ирсэнээр нь байршуулав.

Боловсролын хэлтэс