БСШУССайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай А/192 дугаар тушаал хүргүүлэх тухай


Огноо:2019/8/29
БСШУССайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах  тухай А/192 дугаар тушаал хүргүүлэх тухай

НБГ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн Тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2/1331 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


тушаалын хэрэгжилт20190828.pdf


Боловсролын хэлтэс