Зөвлөмж хүргүүлэх тухай


Огноо:2019/8/29
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

НБГ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 4/1311 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

зөвлөмж20190827.pdf

Боловсролын хэлтэс