Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, удирдлагуудад


Огноо:2019/8/29
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, удирдлагуудад

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

мэдэгдэл хүргүүлэх тухай20190826.pdf


Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс