Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд


Огноо:2019/9/9

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд


Нийслэлийн засаг дарга, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шагналд нэр дэвшигчдийн материалыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэл авч байна. Шагналд нэр дэвшигчдийн материалыг журмын дагуу нэгтгэн g.nyamka9808@gmail.com хаягаар нэгтгэн ирүүлнэ үү. Боловсролын хэлтэс