Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар шуурхайтай


Огноо:2019/9/11
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар шуурхайтай

2019,09,12-ны 11 цагт дүүргийн 9 давхрын хурлын зааланд шуурхайтай болно.

Боловсролын хэлтэс