16.51.68.109.135.216-р цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2019/9/11

16.51.68.109.135.216-р цэцэрлэгүүдэд

Хүүхдийн байгууллагуудад халдварт өвчний эрсдэлийн үнэлгээг түүвэрчилж хийх ажлын удирдамж

6цэцэрлэг20190911.pdf


Боловсролын хэлтэс/Мэргэжилтэн Б.Цэвэлмаа/