Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2019/9/11
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч  нарт

чиглэл хүргүүлэх тухай20190627.pdf

чиглэл хүргүүлэх тухай20190806.pdf    өгөгдсөн чиглэлийн дагуу зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаарх мэдээллээ edoc программаар албан бичгийн хавсралтаар Боловсролын хэлтэст 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны дотор ирүүлнэ үү. Дүүрэг нэгтгэлийг хийж НБГ хүргүүлэх болно.

Боловсролын хэлтсийн сайт дээр 2019 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр байршуулсан боловч одоо хүртэл сургууль, цэцэрлэгүүдээс албан бичгийн  хариу ирээгүй тул дахин байршуулав.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг