2019-2020 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах дүүргийн математикийн олимпиадын удирдамж


Огноо:2019/10/2
2019-2020 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах дүүргийн математикийн олимпиадын удирдамжмат олимпиад20190930.pdf

Боловсролын хэлтэс