Сүхбаатар дүүргийн тусгай дунд сургуулиудын сурагчид, багш, ажилчид, эцэг эхчүүдэд гамшиг осол, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлага зохион байгуулах ажлын удирдамж


Огноо:2019/10/4
Сүхбаатар дүүргийн тусгай дунд сургуулиудын сурагчид, багш, ажилчид, эцэг эхчүүдэд гамшиг осол, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлага зохион байгуулах ажлын удирдамж

тусгай сургуулиудын сурагчид, багш, ажилчид, эцэг эх, ажлын удирдамж20191004.pdf

Онцгой байдлын  хэлтэс

Боловсролын хэлтэс