Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн шилдэг Эко клуб шалгаруулах аяны тайлан


Огноо:2019/10/21

Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн шилдэг Эко клуб шалгаруулах аяны тайланг 2019 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор Дүүргийн боловсролын хэлтэст тайланг цаасаар ирүүлнэ үү.

Эко клуб удирдамж20191021.docx

Мэргэжилтэн Г. Нямсүрэн