Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт /Зөвлөмж/


Огноо:2019/10/22
Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт /Зөвлөмж/

Нийслэлийн хотын орчны бохирдлыг бууруулах ач холбогдолтой уг санаачилгыг дэмжин ажиллана уу.

зөвлөмж албан бичиг20191022.pdf

зөвлөмж20191022-.pdf

зөвлөгөө20191022.docx

Боловсролын хэлтэс