Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын "Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай" 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/689 дугаар тушаал


Огноо:2019/11/6
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын "Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай" 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/689 дугаар тушаал

Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

хуулийн хэрэгжилт20191106.pdf

Боловсролын хэлтэс