Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/2020 оны цахим нөхөн бүрдүүлэлт болон сургалт хуваарь/


Огноо:2020/3/2
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/2020 оны цахим нөхөн бүрдүүлэлт болон сургалтын хуваарь/

2020 оны цахим нөхөн бүрдүүлэлт болон сургалтын хуваарь

захирамжлал цахим хувь.pdf


Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасаг