Хандивын данс


Огноо:2020/3/4

Хандивын данс

Нийслэлийн Онцгой комиссын данс

100200031401

Нийслэлийн төрийн сан

Нэмэлт санхүүжилтийн данс

Хүлээн авагч: НОБГазар Хүлээн авах байгууллагын регистр №9077073

 

Гүйлгээний утга:  байгууллагын нэр, холбогдох мэдээлэл

Боловсролын хэлтэс