Захирал, эрхлэгч нарт/Ариутгал/


Огноо:2020/3/19
Захирал, эрхлэгч нарт/Ариутгал/

НБГ-ын 2020.03.19-ний өдрийн Ариутгал, халдваргүйтгэл хийх тухай 4/364 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ариутгал

Боловсролын хэлтэс