Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч нарт


Огноо:2020/3/23
Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч нарт

зөвлөмж теле сөб.pdf   НБГ-аас ирүүлсэн 2020.03.10-ны Зөвлөмж уламжлах тухай 2/335 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс