Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2020/3/24
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Чиглэл хүргүүлэх  тухай

чиглэл зөвлөмж.pdf  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс