Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2020/3/25
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

ебс сөб чиглэл20200325.pdf  НБГ-ын 2020.03.25-ны өдрийн Чиглэл хүргүүлэх тухай 1/387 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс