Таны мэдлэгийн санд


 
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 15.

Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага 2018

Гарын авлага 2018

Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага

Гарын авлага

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Хөтөлбөр

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ - III

Түүх, нийгэм судлал, бизнес судлал сургалтын гарын авлага

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ –III

Мэдээллийн технологи сургалтын гарын авлага

Бага дунд боловсролын сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй III

Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Бага, дунд боловсролын жендэрийн дүн шинжилгээ

Дүн шинжилгээ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого

Баримтлах бодлого

Ерөнхий боловсроын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм

Ёс зүйн дүрэм