Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 9, items 1 to 10 of 86.

БСШУССайд2018 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн А/747-р тушаал

Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Үүрэг хүргүүлэх тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Журам батлах тухай А/608 дугаар тушаал

Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам

Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн Чиглэл хүргүүлэх тухай 01/1462 дугаар албан бичгийг хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт

Төрийн өмчийн ЕБС, цэцэрлэгийн орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад

Хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Албан даалгавар хүргүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт /Зорилго, зорилт/

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас дэвшүүлж буй 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилтыг хүргүүлж байна.