Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 11, items 1 to 10 of 106.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч/Гамшгаас хамгаалах дадлага сургалт/

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой комиссын албан даалгавар хүргүүлэх тухай

Аяны удирдамж хүргүүлэх тухай

Аяны үргэлжлэх хугацаа: 2019.03.15-07.01

Хүүхэд хэрэглэгч -Хэрэглээний боловсрол сургалт зохион байгуулах тухай

Сургалт

Цахим сурах бичиг

Цахим контент

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад/Эрх зүйн баримт бичиг/

БСШУСЯ-наас 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 4/830 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн чиглэл, 2018 онд бага, дунд боловсролын салбарт шинээр баталсан эрх зүйн баримт бичгийг хүргүүлэх тухай

БСШУССАЙДЫН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН А/42 ТООТ ТУШААЛ

ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

БСШУССАЙДЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН А/812 ТООТ ТУШААЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Тэмдэглэл хүргүүлэх тухай/

Тэмдэглэл хүргүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Уншлагыг дэмжих-2021 төсөл

Төсөл