Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 13, items 1 to 10 of 129.

Спорт заалтай сургуулиудад

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/590 дугаар захирамж нь ЕБС-ийн спорт заалуудад хамааралгүй болно.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

НБГ-ын 2020.04.22-ны өдрийн Чиглэл хүргүүлэх тухай 2/520 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 2/510 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд/БСШУССайдын тушаал/

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Чиглэл өгөх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Засаг даргын 2020.03.30-ны өдрийн Коронавируст/Ковид-19/ халдвараас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

НБГ-ын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан Дээд газраас ирүүлсэн тушаал шийдвэр, албан бичгүүд

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаал хэрэгжүүлэх тухай

Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар хурлын тэмдэглэл, ажлын хэсэг байгуулсан тухай тушаал хүргүүлэх тухай

Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.