Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 9, items 1 to 10 of 84.

Захирал, эрхлэгч нарт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай 01 дүгээр албан даалгавар

Захирал, сургалтын менежерүүдэд

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн Тушаал хэрэгжүүлэх тухай 02/1046 албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/425 тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

Захирал, нягтлан бодогч, нярав, номын санч нарт

Сурах бичиг түгээлтийн ажил зохион байгуулах тухай

Захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт/Яаралтай/

Драфтын дагуу өвөлжилтийн бэлтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлтийг гарган 2018.08.03-ны өдрийн 12 цагаас өмнө хариу ирүүлнэ үү. Баярлалаа

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Эрхлэгч, захирлуудад

Мэдэгдэл

Төрийн өмчийн сургуулийн захирлуудад

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/218 дугаар захирамж

Хүүхдийн болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Захирал, эрхлэгч нарт /Хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагчид өгөх зөвлөмж/

Зөвлөмж