Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 13, items 1 to 10 of 121.

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаал хэрэгжүүлэх тухай

Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар хурлын тэмдэглэл, ажлын хэсэг байгуулсан тухай тушаал хүргүүлэх тухай

Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагад

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Бүх өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Чиглэл хүргүүлэх тухай 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл сургууль, цэцэрлэгийг хаах шийдвэр гарсан болно.

Захирал, эрхлэгч нарт

Мэндчилгээ дэвшүүлэх тухай

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөмж

Захирал, эрхлэгч нарт

НБГ-ын даргын 2019.12.20-ны өдрийн Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 01 дүгээр албан даалгаврыг хүргүүлж байна.

Бүх өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Чиглэл хүргүүлэх тухай

ЕБС-иудад

Оросын боловсрол 2020 танилцуулах үзэсгэлэнд идэвхтэй оролцоно уу.

Захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, нягтлан бодогч нарт

БСШУССайдын "Аргачлал батлах тухай" 2019.11.18-ны өдрийн А/659 дүгээр тушаал