Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 12, items 1 to 10 of 111.

БСШУССайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай А/192 дугаар тушаал хүргүүлэх тухай

НБГ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн Тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2/1331 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаал хэрэгжүүлэх тухай

Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Сурагчийн дүрэмт хувцас

Хамтран ажиллах тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. Ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллана уу.

БСШУСЯ-наас ирүүлсэн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ерөнхий төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөөндөө тусгана уу.

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар

Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУСЯ-ны 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Журам хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах тухай 4/3313 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУССайдын 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Чиглэл өгөх тухай 1а/3320 дугаар албан бичиг

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүргүүлэх тухай

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай