Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 56.

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн төсвийн шууд захирагч нарт

Багш, ажилтны олговрын тухай

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн нягтлан бодогч нарт

Яаралтай

Төрийн болон төрийн бус цэцэрлэгүүдэд/Статистик/

Статистик мэдээ

Ажил хаялтад оролцож байгаа сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Яаралтай/

Мэдээ хүргүүлэх тухай

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/БСШУССайд/

Харилцан ойлголцлын тухай

Төрийн өмчийн сургуулиудын захирлуудад

"ЕБС-д ил тод байдал, ёс зүйг бэхжүүлэх авлигаас урьдчилан сэргийлэх" сургалтын тайлан

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт

Багш ажилтны нөхөн олговрын тухай

Санал хүргүүлэх тухай

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2017 оны 11-р сарын 2-ны албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Чиглэл хүргүүлэх тухай