Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 8, items 1 to 10 of 75.

Захирлуудад

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн Ажлын хариуцлагыг чангатгах чиглэл хүргүүлэх тухай 2/6824 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Сүхбаатар дүүргийн төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн төсвийн шууд захирагчтай 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн ажлыг дүгнэх хуваарь

Үр дүнгийн гэрээний илтгэл тавих чиглэл

Захирлуудад

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/802 албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан гэдэгт итгэж байна.

Нийслэлийн Боловсролын газрын Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг индексээр дүгнэх ажлын зохион байгуулах тухай А/59 дугаар тушаал

Тушаал

Захирал, сургалтын менежерүүдэд

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн Төгсөх шалгалтыг зохион байгуулж, боловсролын бичиг баримт олгох тухай А/177 дугаар захирамж

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

"Тамхины ишгүй байгууллага-Тамхигүй орчин" сэдэвт аян

Төрийн болон төрийн бус өмчийн 5, 9,12-р ангитай сургуулиудад

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал

Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдлагад

Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай